فـرشتگان ، بـالهاى خـود را براى جوینده دانش مى ‏گسترانند و برایش آمرزش می ‏طلبند

ادامه استاندارد سیستم کیفیت آزمایشگاه 17025

نویسنده :رضا کیانی
تاریخ:سه شنبه 27 فروردین 1392-11:41 ق.ظ

 •  کمیته بهبود جهت اثبات بهبود لازم است کمیته بهبود باید پروژ ه های بهبود   را تعیین کند     بازنگری مدیریت   یکی   از ورودی های     کمیته بهبود است
 • لیست سوابق نیز باید    در آزمایشگا ه   وجود   داشته   باشد    شامل  
 • نام سابقه        کد       نحوه  نگهداری      مکان نگهدا ری      مسوول نگهداری      سطح دسترسی       مدت نگهداری      جابه جایی    یا  نحوه امحاء  یا وارهایی
 • صحه گذاری  در  آزمایشگاه   اهمیت   دارد   عدم قطعیت باید اندازه گیری   شود      باید یک روش اجرایی     برای صحه گذاری  روش های آزمو ن وجود داشته باشد      اما اگر   از روش های   استانداردی   برای آزمون   استفاده می گردد نیازی به صحه گذاری   روش   آزمون نیست      روش های اجرایی  تخمین عدم قطعیت   اندازه گیری لازم است 
 • روش های  آ زمون   می تواند یکی   از  روش های زیر  باشد

 

 • 1-      استاندارد های  ملی     بین الملی     یا منطقه ای    یا   سازمان های معتبر   
 • 2-     کاتالوگ    تجهیزات   
 • 3-    مقاله      -   ژورنال      -- اینترنت     
 • 4-      روش های ابداع شده     
 • 5-    کتب مرجع   
 • 6-  روش های بهبود یافته         (   روش های استاندارد ملی بهبود یافته    )        
 • 7 – روش های استاندارد ی که خارج   از دامنه کاربرد   آن استفاده  می شود  
 • 8-  استاندارد هایی که برای اولین بار مورد استفاده قر ار می گیرد           
 • روش های گروه 1  از اعتبار لازم برخوردار بود ه ودر صورتی که به صورت دقیق اجرا شود نیاز به  صحه گذاری ندارند   
 • روش  های گروه  2  یعنی  کاتالوگ های شرکت معتبر اگر  به صورت دقیق اجرا شود      آزمایشگاه  نیاز  به صحه گذاری روش   اجرایی خودندارد
 • انتخاب روش   ها ترجیحا از گروه 1  استفاده  شود   و از آخرین  ورژن  آن               
 •  صحه گذاری   :  تایید از طریق فراهم کردن شرایط عینی  در مورد اینکه الزامات خاص  برای      یک کاربرد خاص  بر آورده شده است /
 • تخمین عدم  قطعیت     :   مقدار واقعی = مقدار واقعی     قرارد ادی     +   -   عدم قطعیت  
 •  عدم قطعیت محدوده ای را مشخص  می کند که مقدار واقعی با سطح اطمینان معینی در آن محدو ده قرار می گیرد لازم نیست به صورت   روشن    عدم قطعیت اندازه گیری شود مگر    اینکه مشتری بخواهد یا رنج مقادیر   پهن باشد  مخصوصا   هنگامی که  مقادیر   نزدیک حد بالا و پایین باشد .
 • عدم قطعیت  برای آزمایشگاه آزمون  eurachen
 • کارکنان کلیدی و لیست امضا های مجاز اهمیت دارد .  15 بند الزام مدیریتی و جود دارد که    می توان  برخی از الزامات آن را از سیستم کیفیت  ایزو  9001 گرفت  و الزامات فنی آن کاملا مستقل نوشته می شود .  
 • در نظامنامه می توان در انتهای  آن لیست کارکنان کلیدی قید شود .  کارکنان کلیدی باید شرح شغل داشته باشند و  شرح شغل باید در دسترس باشد .
 • شرح شغل شامل   :  آموزش ها   مهارت ها  - تحصیلات  -  تجارب  
 •  در شرح شغل باید اختیارات هم مهم است
 • آیا آزمایشگاه انبار  مستقل دارد اگر انبار مستقل دارد باید ممیزی شود  شرایط نگهداری را دارد یا ندارد .
 • Scop کار آزمایشگاه باید در نظامنامه کیفیت بیاید آیا روش آزمون نوشته شده در اسکوپ بروز است .
 • در خط مشی کیفیت و اهداف کیفی آزمایشگاه  حتما اهداف فنی نیز نوشته شود .
 • بیانیه مدیریت   باید موجود  باشد  از کلیه پرسنل آزمایشگاه باید تعهد نامه راز داری گرفته شود .که حتی پس از ترک مجموعه اصرار مشتریان حفظ شود.
 • کنترل مدارک  می تواند همان کنترل مدارک سیستم کیفیت ایزو 9001 باشد   لیست توزیع مدارک درون سازمانی  شامل نام مدرک  شماره بازنگری  و مکانهای توزیع نسخ    موجود باشد .
 • خط خوردگی  در مدارک مورد قبول نیست  .  نکته ممیزی :  ممیزی دفتر تضمین کیفیت را آخر کار انجام می دهیم .
 • آیا مکانیزمی برای تغییر مدرک وجود دارد .
 • آزمایشگاه باید بیمه مسوولیت پذیری داشته باشد.
 • وضعیت بازنگری سالیانه چگونه است؟ مکانیزمی تعریف کنید مثلا مدیر کیفی آزمایشگاه مسوولیت دارد نسبت به بروز آوری روش ها اقدام کند .
 • بازنگری درخواست ها پیشنهادات  و قرار داد ها   - توافق کتبی برای واگذاری کار به پیمانکار فرعی وجود داشته باشد از طرف مشتر ی اخذ گردد.
 • روش اجرایی باید وجود داشته باشد برای واگذاری کار به پیمانکار فرعی  در صورت واگذاری باید در دفتر مدیر فنی رضایت نامه مشتری وجود داشته باشد.
 • اگر در یکی از بند های آزمون به پیمانکار فرعی واگذار گردد باید در نتایج قید گردد. باید یک سری پیمانکار فرعی ارزیابی شده وجود داشته باشد
 • آزمایشگاه باید درخواست خرید داشته باشد .داده های خرید باید کاملا واضح باشد .باید در شرح شغل مشخص باشد چه کسی  خرید های انجام شده را تایید می کند ( به عنوان وظیفه )  و اختیار تایید خرید نیز مشخص باشد
 • ارائه خدمت به مشتری   داشته باشیم مثلا  بازدید از آزمایشگاه  ارائه خدمت در نظامنامه تعریف گردد و بعد شواهد اجرایی آن ثبت گردد نظر سنجی از مشتریان باید به عنوان  ارائه خدمت به مشتری مورد ارزیابی قرار گیرد
 • سوابق رسیدگی به شکایات مشتریان   - نحوه ثبت   نحوه تامین رضایت مشتریان
 • در کنترل کار نامنطبق آزمون مدیر فنی و پرسنل مورد ارزیابی قرار میگرند    اولین قدم در مشاهده نتایج خروج از محدوده ، پر کردن فرم کنترل کارنامنطبق است .
 • کارنامنطبق امکان ندارد که وجود نداشته باشد باید سیستم کنترل کار نامنطبق وجود داشته باشد
 • حروجی کارنامنطبق آزمون ورودی اقدام اصلاحی است .
 • اصلاح با اقدام اصلاحی نباید اشتباه گرفته شود . آیا مکانیزمی وجود دارد که اثر بحشی اقدام اصلاحی بررسی شود
 • اقدام پیشگیرانه باید وجود داشته باشد 
 • کنترل سوابق  - زمان اجرا  و نحوه امحا   سوابق براحتی باید در دسترس باشد 
 • بهبود از طریق بازنگری مدیریت ، اقدامات اصلاحی  - اقدامات پیشگیرانه  تحلیل داده ها ،  ویا خروجی بازنگری مدیریت  منجر به بهبود شده است یا نه ؟
 • کمیته بهبود باید مصوبات خروحی بازنگری مدیریت را  بررسی و تحلیل نماید
 • باید صورت جلسات بهبود وجود داشته باشد
 •  
 • الزامات فنی :  جایگاه و شرایط محیطی  - مکان نگهداری نمونه ها  قبل و بعد از آزمون – جایگا هها باید با پلاک مشخص شده باشد .  نظم و انظباط باید در آزمایشگاه مشخص باشد.
 • محاسبات عدم قطعیت وجود داشته باشد  - داده های خام باید نوشته شود  - مکانیزمی برای ثبت داده های خام وجود داشته باشد
 • کلیه تجهیزات دستورالعمل فنی داشته باشد  دستورالعمل فنی شامل :  شناسنامه  کاربری   تحوه کنترل کیفی  نحوه کالیبراسیون   سرویس و نگهداری   - ایمنی  - تعمییرات – همه اینها باید سوابق داشته باشد .
 • برای تضمین کیفیت آزمون ها باید روش وجود داشته باشد .
 • فرق ممیزی با بازرسی : ممیزی برنامه دارد و لی بازرسی  بدون برنامه است .
 • ممیزی داخلی ( شخص اول ) 
 • ممیزی خارجی   -شخص دوم و شخص سوم   - شخص دوم  بیشتر بنام ارزیابی تامین کنندگان نامیده می شود ( مشتری یا نماینده وی آزمایشگاه را ممیزی می کند . و شخص سوم    سازمان های مستقل بیرونی که گواهینامه صادر می کنند  )
 •  باید آزمایشگاه  بیمه مسوولیت پذیری داشته باشد.

استاندارد 17025

 

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات