فـرشتگان ، بـالهاى خـود را براى جوینده دانش مى ‏گسترانند و برایش آمرزش می ‏طلبند

روش‌های اندازه‌گیری نورسنجی چراغ‌های مجهز به لامپ‌هایT16 یا لامپ‌های فلورسنت فشرده

نویسنده :رضا کیانی
تاریخ:چهارشنبه 18 اسفند 1395-05:16 ب.ظ

روش‌های اندازه‌گیری نورسنجی چراغ‌های مجهز به لامپ‌هایT16 یا لامپ‌های فلورسنت فشرده

ج-1  کلیات

لامپ‌های فلورسنت فشرده تک کلاهک و لامپ‌های فلورسنت خطی دو کلاهک با قطر mm 16 (T16) برای کوچک سازی سیستم و صرفه جویی انرژی طراحی شده‌اند. نور‌دهی این لامپ‌ها به صورت مستقیم تحت تأثیر دمای محیط ناشی از ساختارشان است. شار لامپ همچنین به‌ترکیب راه‌انداز- لامپ و طول عمر لامپ وابسته است.

در مقررات اعمالی برای نورسنجی، چراغ‌های فلورسنت مجهز به لامپ‌های فلورسنت فشرده تک کلاهک خطی (TC–F,TC– L و سایر لامپ‌های TC با راه‌انداز خارجی)، لامپ‌های دو کلاهک خطی با قطر mm 16 (T16) و لامپ‌های فلورسنت تک کلاهک گرد (T16-R) بجز لامپ‌های 13 W، T16 4 W,6 W,8 Wبه لامپ‌های فلورسنت کوچک معروف هستند.

یادآوری1 - ابعاد مطابق با سیستم بینالملی کد دهی لامپ (ILCOS IEC/TS 61231) است. لامپ‌های T16 همچنین لامپ‌هایT5  ( in 8/5  mm = 16) نامیده می‌شوند.

یادآوری2  روش‌های اندازه‌گیری برای لامپ‌های آمالگام T16 تحت بررسی است.

ج-2  آماده سازی و نگهداری لامپ‌های اندازه‌گیری

ج-2-‌1  کارکردگی

قبل از اینکه لامپ برای اولین دفعه اندازه‌گیری شود، باید یک دوره کارکردگی h 100 را تحت شرایط عادی طی نماید. کارکردگی برای هر لامپ اندازه‌گیری باید یکبار انجام شود. لامپ باید تحت ولتاژ تغذیه اسمی کار کند. دمای محیطی موضعی باید بین°C 15تا °C 50 باشد.

جدول ج-1- وضعیت قرار گیری لامپ

نوع لامپ

وضعیت قرارگیری لامپ برای کارکردگی و گرم کردن

لامپ فلورسنت خطی T16

افقی، سردترین نقطه (مهر) به سمت پایین

لامپ فلورسنت گرد –R T16

افقی، کلاهک به سمت پایین

لامپ فلورسنت فشرده خطی TC

افقی، کلاهک به سمت بالا

یادآوری1 - وضعیت قرار‌گیری لامپ برای کارکردگی ممکن است با وضعیت قرار‌گیری لامپ در حین پایداری متفاوت باشد، بطوری که وضعیت قرار‌گیری لامپ برای کارکردگی برای تسریع فرایند حرکت جیوه اضافی به سمت موقعیت نقطه سرد انتخاب شده است.

یادآوری2 - برای لامپ‌های خطیT16  نقطه سرد در سمت مهر جایی که لوله‌ی شیشه‌ای به کلاهک فلزی وصل می‌شود، قرار گرفته است. برای لامپ‌های T16-R همچنین نقطه سرد روی کلاهک در سمت مهر قرار گرفته است. برای جزئیات در لامپ‌های فلورسنت تک کلاهک TC، مشخصات فنی سازنده‌ها بررسی می‌شود. دما در این نقطه به شدت بر شار نوری لامپ تأثیر گذار است.

ج-2-‌2  گرم کردن لامپ (پیش شرط)

قبل از هر سری جدید اندازه‌گیری، لامپ‌های اندازه‌گیری باید همانطور که در جدول ج-1 مشخص شده است، حداقل h 24 بدون روشن خاموش شدن گرم شده باشند. گرم کردن لامپ باید با استفاده همان بالاست که در اندازه‌گیری استفاده می‌شود، یا بالاستی با ساختار مشابه، انجام گیرد و سیم کشی ترکیب لامپ- بالاست باید مشابه باشد. دمای محیطی موضعی باید °C 15 تا °C 50 باشد.

ج-2-‌3  انتقال با حالت گرم

کارکردگی و گرم کردن لامپ ممکن است در یک محلی با فاصله تا مکان آزمون انجام شود. قبل از جدا کردن لامپ از نگهدارنده‌‌اش، ولتاژ اصلی باید خاموش شود و لامپ باید برای مدت min 1در مکان گرم شدن سرد شود. هنگام انتقال به مکان آزمون، لامپ باید در حالت افقی با نقطه سرد رو به پایین و بدون قرار گرفتن در معرض لرزش یا شوک و بدون لمس قسمت‌های گرم شیشه نگه داشته شود ( بدلیل ایجاد یک نقطه سرد نامطلوب). دستکش‌های عایق حرارتی یا روش‌های مشابه باید استفاده شود. وقفه در تغذیه تا حد ممکن باید کوتاه شود (min 30).

ج-2-‌4  پایداری

پایداری باید در مکان آزمون اتفاق بیافتد. لامپ‌های بدون پوشش باید در وضعیت عملکردی مطابق جدول ج-2 آزمون شود به غیر از مواردی که به روش دیگری توسط استاندارد EN 60081  یا EN 60901 مشخص شده است.

جدول ج-2- وضعیت قرار گیری لامپ برای پایداری

نوع لامپ

وضعیت قرارگیری لامپ برای پایداری

لامپ فلورسنت خطی T16

عمودی

لامپ فلورسنت گرد –R T16

عمودی

لامپ فلورسنت فشرده لوله‌ای -L TC و -F TC

عمودی

سایر لامپ‌های فلورسنت فشرده لوله‌ای TC (با بالاست خارجی)

افقی، کلاهک روبه بالا

در یک چراغ پایداری و اندازه‌گیری‌ها در مکان نصب چراغ باید انجام شود.

پایداری باید قبل از هر اندازه‌گیری در دمای محیطی °C 1 ± °C 25 انجام شود. لامپ باید برای حداقل min 30 در انجام اندازه‌گیری با استفاده از بالاست الکترونیکی مشابه با بالاست مورد استفاده در اندازه‌گیری چراغ، باید پایدار باشد. ولتاژ تغدیه باید در حدود % 2 ± پایدار باشد. اگر در طول حداقل min 15 قبل از شروع اندازه‌گیری تغییرات شار نوری یا روشنایی از % 5 ± بیشتر نباشد، پایداری حاصل شده است.

ج-2-‌5  استفاده‌های متعدد از لامپ

استفاد از یک ترکیب لامپ- بالاست مشابه برای چندین اندازه‌گیری‌های متوالی چراغ بدون اندازه‌گیری شار نوری لامپ امکان پذیر است. به منظور حفظ پایداری دمای لامپ، لامپ‌ نباید بین اندازه‌گیری‌های متوالی چراغ بیش از min 30 خاموش باشد. در غیر این صورت، انتقال گرمای پشت لامپ به راک آماده سازی[1] در هنگام نصب چراغ بعدی توصیه می‌شود.

اگر لامپ سرد شده، باید دوباره قبل از اندازه‌گیری مجدد گرم شود.

ج-2-‌6  تعویض لامپ‌های اندازه‌گیری

اگر هر گونه آسیب مکانیکی لامپ داشته باشد یا اگر تغییرات شار نوری از آخرین اندازه‌گیری شار نوری با بالاست مشابه بیش از % 3 ± باشد، لامپ باید تعویض شود.  

ج-2-‌7  نگهداری و انتقال لامپ‌ها

در انتقال و نگهداری لامپ‌ها، نقطه سرد باید رو به پایین باشد. هنگام انتقال، لامپ نباید لرزش داشته باشد.

ج-3   الزامات اندازه‌گیری برای نورسنجی لامپ‌ها و چراغ‌ها

ج-3-‌1  سیم کشی الکتریکی

در طول تمام مدت گرم کردن، پایداری و روش‌های اندازه‌گیری، معمولا 4 پین لامپ‌ باید به روش مشابه به ترمینال‌های بالاست الکترونیکی سیم کشی شود.

طول کابل‌های سیم کشی لامپ به بالاست الکترونیکی نباید از بیشینه طول مجاز بیشتر شود. سمت مهر لامپ (نقطه سرد) باید در سیم کشی به بالاست الکترونیکی کمترین سیم کشی را داشته باشد (برگه شناسایی بالاست یا داده برگ فنی بررسی شود).

ج-3-‌2  روش‌های اندازه‌گیری

فقط لامپ‌هایی که دوره کارکردگی را طی کرده و پایدار شده‌اند برای استفاده در اندازه‌گیری مجاز هستند.

اندازه‌گیری لامپ و چراغ باید بعد از دست‌یابی به پایداری کمیت‌های نورسنجی شروع شود (به شکل ج-2-4 مراجعه شود).

یادآوری1 - اگر در چند دقیقه اولیه بعد از روشن شدن لامپ، یک افزایش ناگهانی شار نوری/ روشنایی بیشتر از  % 2 در مقایسه با مقدار پایدار نهایی در لامپ ایجاد شود، ممکن است ناپایدار بوده و فرایند گرم کردن باید تکرار شود.

شار نوری لامپ بدون پوشش در هر لحظه قبل از اندازه‌گیری در یک چراغ (یا در یک سری از چراغ‌ها) باید مشخص شود. لامپ باید برای اندازه‌گیری شار نوری مطابق جدول ج-2 نصب شود. اگر لامپ‌ها با یک بالاست الکترونیکی چند لامپی کار کنند به صورت همزمان و موازی با یکدیگر اندازه‌گیری می‌شوند آنها باید در یک فاصله cm 10 مرکز به مرکز از یکدیگر در حالتی که نقاط سرد تمام لامپ‌ها در یک سمت باشد، جایگذاری شوند. اگر لامپ‌ها با یک بالاست الکترونیکی چند لامپی به صورت جداگانه اندازه‌گیری ‌شوند، اتصال درست پین‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. تمام لامپ ها باید کار کنند و شرایط دمایی مشابه برای آنها حفظ شود.

برای اندازه‌گیری‌های چراغ، همان ترکیب لامپ بالاست اندازه‌گیری لامپ باید برای چراغی که اتصال صحیح پین‌ها در آن مورد توجه بوده است، نصب شود. چراغ باید در مکان خودش برای استفاده مورد نظر نصب شود.

ولتاژ تغدیه باید در حدود % 2 ± پایدارباشد. دمای محیط °C‌1 ± °C25 باشد.

جابه‌جایی هوای نسبی پیرامون لامپ (لامپ تنها یا داخل چراغ) برای بدست آوردن شار نوری پایدار خواسته شده در زیربند ج-2-4 و بدست آوردن تکرار پذیری، باید کمتر از m/s 1/0 باشد. در حالتی که اندازه‌گیری‌ها توسط گونیوفتومتر انجام می‌شود، باید سرعت چرخش با توجه به بیشینه سرعت مجاز در جابه‌جایی هوای نسبی پیرامون لامپ‌ها به اندازه کافی انتخاب شود. تغییر مکان نصب لامپ‌ها یا چراغ‌ها در حین اندازه‌گیری مجاز نیست. از حرکت‌های نامنظم و تشنجی باید اجتناب شود.

در پایان یک سری اندازه‌گیری، شار‌نوری لامپ برای بررسی اینکه پایداری شارنوری اولیه باید در حدود 2 ± پایدار مانده، باید دوباره اندازه‌گیری شود.

یادآوری2 اندازه‌گیری دمای نقطه سرد در طول لامپT16  و اندازه‌گیری چراغ مفید است. آن باید در گستره توصیه شده توسط سازنده باشد.1-Burn-in rack
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic