وبلاگ علمی صنعتی در این وبلاگ ، اطلاعاتی در مورد استاندارد های بین مللی و استانداردهای ملی برخی از محصولات مرتبط با رسته برق و الکترونیک ازجمله تجهیزات روشنایی و همجنین اطلاعات و مباحث علمی مرتبط با علم فیزیک و فیزیک حالت جامد به اشتراک گذاشته می شود . امید است بدین وسیله با تبادل اطلاعات موجبات رشد و شکوفایی در سرزمین توانمند و پهناورمان فراهم گردد. http://pst-qc.mihanblog.com 2020-07-06T00:49:26+01:00 text/html 2018-11-17T04:51:43+01:00 pst-qc.mihanblog.com رضا کیانی دسته بندی محصولات LED http://pst-qc.mihanblog.com/post/50 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">موضوع : دسته بندی منابع نوری جدید </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">LED</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">با جایگزینی منابع نوری جدید </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">LED</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> با نسل قبل تر از آن یعنی لامپ های فلورسنت، مباحث جدید استانداردی و تولیدی پیرامون این محصولات جدید شکل گرفته است. در حال حاضر شرکت های زیادی در کشور مشغول به تولید محصولات روشنایی بر پایه تکنولوژی جدید </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">LED</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">هستند که اکثریت آنها به دنبال اخذ پروانه های کاربرد علامت استاندارد و همچنین ایجاد آزمایشگاه های متناسب می باشند. با توجه به تنوع زیاد این محصولات ممکن است این اشتباه اتفاق بیافتد که در نقاط مختلف ایران پروانه های کاربرد علامت استاندارد برای یک محصول خاص اخذ شود در حالی که استانداردهای مبنا آن متفاوت باشد. لذا با توجه به تجربه شخصی خود در زمینه لامپ و چراغ سازی و با توجه به روابط و مکاتبات صورت گرفته با سایر همکاران در سراسر کشور پیرامون این موضوع، وظیفه دانستم که نتایج تحقیقات در این زمینه با سایر همکاران به مشورت گذاشته شود.<o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><a href="http://pst-qc.persiangig.com/document/LED%20Module.pdf/download" target="_blank" title=""><font size="3">ادامه موضوع در فایل دانلود کنید</font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br></p> text/html 2018-02-18T08:15:54+01:00 pst-qc.mihanblog.com رضا کیانی مقایسات بین آزمایشگاهی انجام شده بین آزمایشگاه های لامپ در سال قبل در کشور http://pst-qc.mihanblog.com/post/49 <font face="Mihan-Iransans" size="4">در سال قبل به درخواست یکی از آزمایشگاه های استان قم ، یک مقایسه بین آزمایشگاهی&nbsp; بین&nbsp; 12 آزمایشگاه&nbsp; و بر روی 5 نمونه انجام گردید که در ذیل می توانید نتیجه آن را&nbsp; مشاهده&nbsp; فرمایید&nbsp;&nbsp;</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">نتایج برای 12&nbsp; آزمایشگاه&nbsp; به صورت کد بیان شده است .&nbsp;&nbsp;</font></div><div><br></div><div><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/5rWS3dyQdK/large/مقایسات بین آزمایشگاهی.pdf" target="" title=""><font size="7">نتایج&nbsp;</font></a></div> text/html 2017-07-23T09:10:54+01:00 pst-qc.mihanblog.com رضا کیانی استانداردهای تدوین شده http://pst-qc.mihanblog.com/post/44 با سلام &nbsp;<div><br></div><div>استانداردهای ذیل به دبیری اینجانب تدوین شده است . &nbsp;در صورت نیاز می توانید فایل ان را از سایت سازمان استاندارد قسمت فهرست استانداردهای ملی دانلود نمایید.&nbsp;</div><div>1- روش اندازه گیری شدت پرتو مرکز &nbsp;و زاویه های پرتو در لامپ های دارای بازتابنده &nbsp; &nbsp;به شماره استاندارد ملی 20876</div><div><br></div><div>2- مدول های LED با کاربری روشنایی عمومی - الزمات عملکردی &nbsp; &nbsp;به شماره استاندارد &nbsp; 21006</div><div><br></div><div>3- ایمنی پرتو زیستی لامپ ها و سامانه های لامپ - قسمت دوم &nbsp;: راهنمای الزامات تولید مرتبط با ایمنی تابش اپتیکی غیر لیزری &nbsp;به شماره استاندارد 2-11722</div><div><br></div><div>4- ایمنی پرتو زیستی لامپ ها و سامانه های لامپ - قسمت 3: راهنما برای استفاده ایمن از تجهیزات چشمه نوری پالس شدید بر روی انسان &nbsp;به شماره استاندارد 3-11722</div><div><br></div><div>5- نور و روشنایی - اندازه گیری و ارائه داده های نورسنجی لامپ ها و چراغ ها &nbsp;- قسمت 1: انداره گیری و قالب فایل &nbsp;به شماره استاندارد 1-21363</div><div><br></div><div>6- نور و روشنایی - اندازه گیری و ارائه داده های نورسنجی لامپ ها و چراغ ها - قسمت 4 : لامپ ها ، مدولها و چراغ های LED به شماره استاندارد</div><div><br></div><div>&nbsp;ملی &nbsp; 4-21363</div><div>7- نگهدارنده لامپ های مختلف قسمت 1 الزامات عمومی و آزمون ها با شماره استاندارد ملی 17573-1</div><div>8- ارزیابی تجهیزات روشنایی مرتبط با قرار گیری انسان در معرض میدان های الکترومغناطیسی به شماره استاندارد .... و IEC 62493</div><div><br></div><div><br></div><div>در مجموع استاندارد های فوق اطلاعات خیلی خوبی در مورد نورسنجی ، روش ها و تجهیزات آن &nbsp;ارائه می نماید .&nbsp;</div> text/html 2017-03-08T12:57:35+01:00 pst-qc.mihanblog.com رضا کیانی مروری بر الزامات انتخاب شده و شرایط عملکردی برای منابع نور http://pst-qc.mihanblog.com/post/43 <div align="center"> <table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1323" style="width:28.0cm;border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-border-insideh: .5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;page-break-inside:avoid; height:17.4pt"> <td width="173" style="width:103.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:17.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">لامپ‌های پر فشار سدیم<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="177" style="width:106.3pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left: none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:17.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">لامپ‌های کم فشار سدیم<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" style="width:92.15pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left: none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:17.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">لامپ‌های متال هالید<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="177" style="width:106.3pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left: none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:17.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">لامپ‌های پرفشار جیوها<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="224" style="width:134.65pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left: none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:17.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">لامپ فلورسنت<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="248" style="width:148.85pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left: none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:17.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">لامپ‌های رشته‌ای و هالوژن<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="170" style="width:101.85pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-left: none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:17.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">الزامات<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;page-break-inside:avoid;height:17.7pt;mso-height-rule: exactly"> <td width="905" colspan="5" style="width:543.1pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:17.7pt;mso-height-rule:exactly"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>% 2</span><span lang="FA" dir="RTL">/</span><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">0</span><span lang="FA" dir="RTL">±</span><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA"> <o:p></o:p></span></p> </td> <td width="248" style="width:148.85pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:17.7pt; mso-height-rule:exactly"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span style="font-size:10.0pt; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA">AC<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> برای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span>±</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>%2</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">/</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA">0</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA">و</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA"> </span><span style="font-size:10.0pt;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">DC<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">برای </span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;±</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>%1</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">/</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA">0 </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:11.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> </td> <td width="170" style="width:101.85pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:17.7pt; mso-height-rule:exactly"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">پایداری منبع ولتاژ<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2;page-break-inside:avoid;height:20.0pt"> <td width="905" colspan="5" style="width:543.1pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>± <span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>2</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>%<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="248" style="width:148.85pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">AC<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> برای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ±</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>%2</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-language:FA">و</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA"> </span><span style="font-size:10.0pt;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">DC<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">برای </span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;±</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>%1 </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="170" style="width:101.85pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:20.0pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">تکرار پذیری شار نوری<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3;page-break-inside:avoid;height:31.7pt"> <td width="173" style="width:103.7pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:31.7pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>100 ساعت با 15 دقیقه خاموشی هر6 ساعت<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="177" style="width:106.3pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:31.7pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">100 ساعت با 15 دقیقه خاموشی هر6 ساعت<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" style="width:92.15pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:31.7pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">100 ساعت در وضعیت آزمون<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="177" style="width:106.3pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:31.7pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">100 ساعت با 15 دقیقه خاموشی هر6 ساعت<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="224" style="width:134.65pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:31.7pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">100ساعت با ده دقیقه خاموشی، 8 مرتبه در هر 24 ساعت<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="248" style="width:148.85pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:31.7pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">1ساعت یا % 1 عمر اگر کمتر از 100 ساعت باشد.<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="170" style="width:101.85pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:31.7pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">کارکردگی لامپ‌ها<sup>2</sup><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:4;page-break-inside:avoid;height:63.6pt"> <td width="1153" colspan="6" style="width:691.95pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:63.6pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">شدت باید دست کم یکبار در دقیقه برای 15 دقیقه اندازه‌گیری شود. هیچ جفت خوانده شده نباید بیش از % 1 از حداقل تفاوت داشته باشند. اگر این حالت برقرار نباشد باید تغییرات واقعی بیان شود. لامپ‌ها باید در موقعیت آزمون سرد شوند، حداقل زمان خنک شدن هر نوع لامپ تحت نظر باید اعمال شود. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="left" dir="RTL" style="text-align:right"><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA">مقررات پیوست ج برای چراغ‌های مجهز به لامپ‌های فلورسنت فشرده لوله‌ای تک کلاهک (</span><span dir="LTR">TC-L,TC-F</span><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA">و سایر لامپ‌های </span><span dir="LTR">TC</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> با بالاست خارجی)، لامپ‌های فلورسنت دو کلاهک خطی با قطر 16 میلی متر (</span><span dir="LTR">T16</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) و لامپ‌های فلورسنت گرد تک کلاهک (</span><span dir="LTR">T16-R</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) باید اعمال شود.<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="170" style="width:101.85pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:63.6pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">زمان پایداری چشمه نوری</span><sup><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 16.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">3</span></sup><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:5;page-break-inside:avoid;height:12.05pt"> <td width="350" colspan="2" style="width:210.0pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.05pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>10 دقیقه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ≤<o:p></o:p></p> </td> <td width="154" style="width:92.15pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.05pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>15 دقیقه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ≤<o:p></o:p></p> </td> <td width="650" colspan="3" style="width:389.8pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.05pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>10 دقیقه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ≤<o:p></o:p></p> </td> <td width="170" style="width:101.85pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.05pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">زمان‌ سرد کردن لامپ‌ها<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:6;page-break-inside:avoid;height:69.05pt"> <td width="350" colspan="2" style="width:210.0pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:69.05pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">افقی ،</span><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA">اگر توسط تولید کننده لامپ روش دیگری مشخص نشده باشد.<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="154" style="width:92.15pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:69.05pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">همانند آنچه توسط تولید کننده لامپ مشخص شده است.<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="177" valign="top" style="width:106.3pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:69.05pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">عمودی، کلاهک رو به بالا، اگر توسط تولید کننده لامپ روش دیگری مشخص نشده باشد.<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="224" valign="top" style="width:134.65pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:69.05pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">لامپ‌های فلورسنت لوله‌ای و گرد: افقی، لامپ‌های فلورسنت فشرده: عمودی، کلاهک رو به بالا، اگر توسط تولید کننده لامپ روش دیگری مشخص نشده باشد.<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="248" valign="top" style="width:148.85pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:69.05pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">عمودی، کلاهک رو به بالا، اگر توسط تولید کننده لامپ روش دیگری مشخص نشده باشد.<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="170" style="width:101.85pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:69.05pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">موقعیت عملکردی لامپ<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:7;page-break-inside:avoid;height:11.35pt"> <td width="681" colspan="4" style="width:408.45pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:11.35pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed">(<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>27</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">تا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>20</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>) °C ± <span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>3</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> °C<span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="224" style="width:134.65pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:11.35pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1 </span><span lang="FA" dir="RTL">±</span><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA">25</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>) °C<span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="248" style="width:148.85pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:11.35pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><sup><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">4</span></sup><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(<span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA">تا 27</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>20</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>) °C ± <span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>3</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> °C<span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="170" valign="top" style="width:101.85pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:11.35pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">دمای محیط<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:8;page-break-inside:avoid;height:57.45pt"> <td width="905" colspan="5" style="width:543.1pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:57.45pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:11.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">برای لامپ‌های دو سر متال هالید و لامپ‌های پرفشار سدیم تا 400 وات باید با استفاده از یک لوله کوارتز برای شبیه سازی چراغ، اندازه‌گیری شود، نتایج باید به علت از دست رفتن شار نوری در شبیه ساز چراغ، تصحیح شود.<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="248" style="width:148.85pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:57.45pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:11.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">برای اندازه‌گیری شار نوری لامپ‌ها، سوکت های 4 پین ویژه‌ای، برای تعیین داده‌های الکتریکی باید بکار رود.<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="170" style="width:101.85pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:57.45pt"> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:11.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">ملاحظات<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:9;mso-yfti-lastrow:yes;page-break-inside:avoid; height:60.15pt"> <td width="1323" colspan="7" style="width:28.0cm;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:60.15pt"> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1) 1 </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">± </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA">درصد برای لامپ‌های القایی کم فشار<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">2) دوره ی روشن و خاموش که در این جا برای کارکردگی لامپ‌های آزمون داده شده برای تعیین میانگین طول عمر لامپ‌های تخلیه معتبر نیست.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">3) پایداری الکتریکی و نورسنجی در هریک از منابع نور تحت نظر باید در هر حالتی دردسترس باشد، بالاست مورد استفاده باید همچنین در تعادل گرمایی باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">4) دما باید بین 20 تا 27 درجه سیلسیوس انتخاب شود، اما نباید بیش از 3 درجه در حین آزمون تغییرات داشته باشد</span><span lang="FA" dir="RTL" style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">.<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> text/html 2017-03-08T12:56:39+01:00 pst-qc.mihanblog.com رضا کیانی چگونگی پیدا کردن مرکز نورسنجی در اندازه گیری مشخصات نوری چزاغ ها http://pst-qc.mihanblog.com/post/42 <div class="WordSection1"> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">لامپ(ها) باید اندازه‌گیری شوند و مطابق استاندارد‌های مربوطه باشند. چنانچه استاندارد‌های مربوطه وجود نداشته باشند، باید لامپ(ها) بیشینه انطباق ممکن را با مشخصات نامی تولید کننده لامپ داشته باشند. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">در هنگام آزمون چراغ‌ها و لامپ‌های بدون پوشش، بالاست‌های توکار برای چراغ‌های بالاست‌ توکار باید داخل چراغ بکار گرفته شوند. اگر چراغ تحت آزمون دارای بالاست توکار نباشد، نوع بالاست باید یک نوع از بالاست‌های مورد توافق تولیدکننده چراغ بوده و از بالاست مشابه برای آزمون چراغ و لامپ‌های بدون پوشش استفاده شود. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">مشخصات چراغ باید واضح و کامل مشخص شده باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">چراغ باید مطابق دستورالعمل سازنده نصب شود. برای چراغ‌های نصب سطحی، در مقایسه با چراغ‌های نصب شده آویز یا توکار، از طریق اتصال چراغ بر روی صفحه نصب، بیشترین گرمای حفظ شده متاثر از گرم شدن طولانی باید در محاسبات لحاظ شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">این صفحه باید حدود </span><span dir="LTR">mm</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">15 ضخامت داشته و از چوب و یا الیاف چوب ساخته شده باشد (یا درصورت نیاز از مواد عایق). باید از طرح کلی مشابه طرح مشخصات چراغ پیروی کند: شیارهای ریز طرح می‌تواند نادیده گرفته شود. پایین‌ترین سطح صفحه باید صاف بوده و با رنگ خاکستری مات خنثی غیرفلزی<a href="file:///C:/Users/reza.kiany/Desktop/standard/standard/13032-1/%D9%86%D9%88%D8%B1%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%201.docx#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> منعکس کننده&nbsp; %10 </span></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA">±</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"> %50، رنگ شود. سطوح فوقانی و دیواره‌ها در سطوح مورد استفاده در یک نورسنج انتگرال‌گیر باید با سفید مات پوشش داده شود. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">موقعیت مرکز نورسنجی در یک چراغ باید مطابق با موارد زیر و مطابق با شکل 5 تعیین شود:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:21.3pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;text-indent:-21.3pt"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">1- </span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;چراغ‌هایی با وجوه اساساً<span style="color:#BFBFBF"> </span>مات: اگر محفظه‌ی لامپ به طور قابل ملاحظه‌ای سفید و یا درخشان باشد مرکز نورسنجی در مرکز دهانه اصلی چراغ (یا بخش پخش کننده/ منشوری در عرض دهانه) قرار می‌گیرد، اما اگر محفظه لامپ به طور قابل ملاحظه‌ای تیره یا سیاه باشد و هیچ بخش منشوری یا پخش کننده در دهانه وجود نداشته باشد، در مرکز نوری لامپ و یا حتی در خارج از دهانه است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:21.3pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;text-indent:-21.3pt"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">2-</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp; چراغ با صفحه‌های پخش کننده/ منشوری: در مرکز شکل سه بعدی<a href="file:///C:/Users/reza.kiany/Desktop/standard/standard/13032-1/%D9%86%D9%88%D8%B1%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%201.docx#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> توسط سطوح روشنایی در طرح محدود شده است، اما چنانچه خارج از شکل سه بعدی باشد، در مرکز نورسنجی لامپ است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:21.3pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;text-indent:-21.3pt"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">3-</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"> &nbsp;چراغ با صفحات شفاف یا بدون صفحه جلویی: در مرکز نورسنجی لامپ است. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;text-indent:-.05pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">سایر لامپ‌ها به غیراز آنچه در بالا گفته شد باید مرکز نورسنجی تعریف شده‌ی خود را داشته باشند و در داده‌های<span style="color:#BFBFBF"> </span>منتشر شده‌ی آن‌ها موجود باشد.<o:p></o:p></span></p> </div> <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"><br clear="all" style="page-break-before:always; mso-break-type:section-break"> </span> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="center" dir="RTL" style="margin-top: 6.0pt;margin-right:.05pt;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space: auto;text-align:center"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-no-proof: yes"><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"> <v:f eqn="sum @0 1 0"> <v:f eqn="sum 0 0 @1"> <v:f eqn="prod @2 1 2"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @0 0 1"> <v:f eqn="prod @6 1 2"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="sum @8 21600 0"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @10 21600 0"> </v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"> </o:lock></v:path></v:stroke></v:shapetype><v:shape id="Picture_x0020_38" o:spid="_x0000_i1030" type="#_x0000_t75" style="width:472.8pt;height:639pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square"> <v:imagedata src="file:///C:\Users\REZA~1.KIA\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png" o:title=""> </v:imagedata></v:shape></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt; margin-right:.05pt;margin-bottom:12.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p><div> <hr align="left" size="1" width="33%"> <!--[endif]--> <div id="ftn1"> <p class="MsoFootnoteTextCxSpFirst" style="margin-left:36.0pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:ltr; unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]-->1-<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><a href="file:///C:/Users/reza.kiany/Desktop/standard/standard/13032-1/%D9%86%D9%88%D8%B1%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%201.docx#_ftnref1" name="_ftn1" title=""></a>Matt neutral grey<o:p></o:p></p> <p class="MsoFootnoteTextCxSpMiddle" style="margin-left:36.0pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;direction: ltr;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]-->2-<span style="font-variant-numeric: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span>Solid figure<o:p></o:p></p> </div> <div id="ftn2"> <p class="MsoFootnoteTextCxSpLast" style="margin-left:36.0pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><a href="file:///C:/Users/reza.kiany/Desktop/standard/standard/13032-1/%D9%86%D9%88%D8%B1%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%201.docx#_ftnref2" name="_ftn2" title=""></a><o:p>&nbsp;</o:p></p> </div> </div> text/html 2017-03-08T12:46:56+01:00 pst-qc.mihanblog.com رضا کیانی روش‌های اندازه‌گیری نورسنجی چراغ‌های مجهز به لامپ‌هایT16 یا لامپ‌های فلورسنت فشرده http://pst-qc.mihanblog.com/post/40 <p class="MsoListParagraph" align="center" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt; margin-right:0cm;margin-bottom:20.0pt;margin-left:0cm;text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">روش‌های اندازه‌گیری نورسنجی چراغ‌های مجهز به لامپ‌های</span></b><b><span dir="LTR">T16</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> یا لامپ‌های فلورسنت فشرده</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;mso-add-space:auto"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">ج-1 &nbsp;کلیات <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">لامپ‌های فلورسنت فشرده تک کلاهک و لامپ‌های فلورسنت خطی دو کلاهک با قطر </span><span dir="LTR">mm</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">16 (</span></span><span dir="LTR">T16</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) برای کوچک سازی سیستم و صرفه جویی انرژی طراحی شده‌اند. نور‌دهی این لامپ‌ها به صورت مستقیم تحت تأثیر دمای محیط ناشی از ساختارشان است. شار لامپ همچنین به‌ترکیب راه‌انداز- لامپ و طول عمر لامپ وابسته است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">در مقررات اعمالی برای نورسنجی، چراغ‌های فلورسنت مجهز به لامپ‌های فلورسنت فشرده تک کلاهک خطی (</span><span dir="LTR">TC–F,TC– L</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> و سایر لامپ‌های </span><span dir="LTR">TC</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> با راه‌انداز خارجی)، لامپ‌های دو کلاهک خطی با قطر </span><span dir="LTR">mm</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">16 (</span></span><span dir="LTR">T16</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) و لامپ‌های فلورسنت تک کلاهک گرد (</span><span dir="LTR">T16-R</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) بجز لامپ‌های </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>13 W</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> T16 4 W,6 W,8 W</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">به لامپ‌های فلورسنت کوچک معروف هستند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">یادآوری1</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ابعاد مطابق با سیستم بین</span><span dir="LTR">‌</span><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">الملی کد دهی لامپ (</span><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-language:FA">ILCOS IEC/TS 61231</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) است. لامپ‌های </span><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt; mso-bidi-language:FA">T16</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> همچنین لامپ‌های</span><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-language:FA">T5</span><span dir="LTR"> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;( </span><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt; mso-bidi-language:FA">in</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> 8</span><sub><span lang="FA">/</span></sub><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">5 </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt; mso-bidi-language:FA">mm</span><span dir="LTR"> = </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>16) نامیده می‌شوند. </span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">یادآوری2</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA">–</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;روش‌های اندازه‌گیری برای لامپ‌های آمالگام </span><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-language: FA">T16</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> تحت بررسی است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">ج-2 &nbsp;آماده سازی و نگهداری لامپ‌های اندازه‌گیری<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">ج-2-‌1&nbsp; کارکردگی<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida: 0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">قبل از اینکه لامپ برای اولین دفعه اندازه‌گیری شود، باید یک دوره کارکردگی </span><span dir="LTR">h</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> 100 را تحت شرایط عادی طی نماید. کارکردگی برای هر لامپ اندازه‌گیری باید یکبار انجام شود. لامپ باید تحت ولتاژ تغذیه اسمی کار کند. دمای محیطی موضعی باید بین</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>°C</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> 15تا </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>°C</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">50 باشد. <o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt;margin-right: 0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:0cm;text-align:center"><b><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA">جدول ج-1- وضعیت قرار گیری لامپ<o:p></o:p></span></b></p> <div align="center"> <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-left:48.0pt;border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-table-dir:bidi;mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;mso-border-insidev: .5pt solid windowtext"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:30.7pt"> <td width="331" style="width:7.0cm;border:solid windowtext 1.0pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:30.7pt"> <p class="MsoListParagraph" align="center" dir="RTL" style="margin-right:0cm; text-align:center"><b><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">نوع لامپ<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="406" style="width:243.45pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:30.7pt"> <p class="MsoListParagraph" align="center" dir="RTL" style="margin-right:0cm; text-align:center"><b><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">وضعیت قرارگیری لامپ برای کارکردگی و گرم کردن<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="331" style="width:7.0cm;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoListParagraph" align="left" dir="RTL" style="margin-right:0cm; text-align:right"><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">لامپ فلورسنت خطی </span><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">T16</span><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="406" style="width:243.45pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoListParagraph" align="left" dir="RTL" style="margin-right:0cm; text-align:right"><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">افقی، سردترین نقطه (مهر) به سمت پایین<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="331" style="width:7.0cm;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoListParagraph" align="left" dir="RTL" style="margin-right:0cm; text-align:right"><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">لامپ فلورسنت گرد </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>–R</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span dir="LTR" style="font-size: 11.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA">T16</span><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="406" style="width:243.45pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoListParagraph" align="left" dir="RTL" style="margin-right:0cm; text-align:right"><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">افقی، کلاهک به سمت پایین<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="331" style="width:7.0cm;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoListParagraph" align="left" dir="RTL" style="margin-right:0cm; text-align:right"><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">لامپ فلورسنت فشرده خطی </span><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">TC</span><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="406" style="width:243.45pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoListParagraph" align="left" dir="RTL" style="margin-right:0cm; text-align:right"><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">افقی، کلاهک به سمت بالا<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">یادآوری1</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"> -</span></b><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA"> وضعیت قرار‌گیری لامپ برای کارکردگی ممکن است با وضعیت قرار‌گیری لامپ در حین پایداری متفاوت باشد، بطوری که وضعیت قرار‌گیری لامپ برای کارکردگی برای تسریع فرایند حرکت جیوه اضافی به سمت موقعیت نقطه سرد انتخاب شده است. </span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">یادآوری2</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"> -</span></b><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA"> برای لامپ‌های خطی</span><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-language: FA">T16</span><span dir="LTR"> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;نقطه سرد در سمت مهر جایی که لوله‌ی شیشه‌ای به کلاهک فلزی وصل می‌شود، قرار گرفته است. برای لامپ‌های </span><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-language:FA">T16-R</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> همچنین نقطه سرد روی کلاهک در سمت مهر قرار گرفته است. برای جزئیات در لامپ‌های فلورسنت تک کلاهک </span><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-language:FA">TC</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، مشخصات فنی سازنده‌ها بررسی می‌شود. دما در این نقطه به شدت بر شار نوری لامپ تأثیر گذار است. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">ج-2-‌2&nbsp; گرم کردن لامپ (پیش شرط)<span style="color:red"><o:p></o:p></span></span></b></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:center 241.0pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">قبل از هر سری جدید اندازه‌گیری،<span style="color:red"> </span>لامپ‌های اندازه‌گیری باید همانطور که در جدول ج-1 مشخص شده است، حداقل </span><span dir="LTR">h</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> 24 بدون روشن خاموش شدن گرم شده باشند. گرم کردن لامپ باید با استفاده همان بالاست که در اندازه‌گیری استفاده می‌شود، یا بالاستی با ساختار مشابه، انجام گیرد و سیم کشی ترکیب لامپ- بالاست باید مشابه باشد. دمای<span style="color:red"> </span>محیطی موضعی باید </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>°C</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">15 تا </span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>°C</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">50 باشد.</span></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">ج-2-‌3&nbsp; انتقال با حالت گرم</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:center 241.0pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">کارکردگی و گرم کردن لامپ ممکن است در یک محلی با فاصله تا مکان آزمون انجام شود. قبل از جدا کردن لامپ از نگهدارنده‌‌اش، ولتاژ اصلی باید خاموش شود و لامپ باید برای مدت </span><span dir="LTR">min</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> 1در مکان گرم شدن سرد شود. هنگام انتقال به مکان آزمون، لامپ باید در حالت افقی با نقطه سرد رو به پایین و بدون قرار گرفتن در معرض لرزش یا شوک و بدون لمس قسمت‌های گرم شیشه نگه داشته شود ( بدلیل ایجاد یک نقطه سرد نامطلوب). دستکش‌های عایق حرارتی یا روش‌های مشابه باید استفاده شود. وقفه در تغذیه تا حد ممکن باید کوتاه شود (</span><span dir="LTR">min</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span lang="AR-SA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">30</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>≤</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)</span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA">.</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">ج-2-‌4&nbsp; پایداری<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">پایداری باید در مکان آزمون اتفاق بیافتد. لامپ‌های بدون پوشش باید در وضعیت عملکردی مطابق جدول ج-2 آزمون شود به غیر از مواردی که به روش دیگری توسط استاندارد </span><span dir="LTR">EN 60081 </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">یا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> EN 60901</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">مشخص شده است. <span style="color:red"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt;margin-right: 0cm;margin-bottom:12.0pt;margin-left:0cm;text-align:center"><b><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA">جدول ج-2- وضعیت قرار گیری لامپ برای پایداری<o:p></o:p></span></b></p> <div align="center"> <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-left:48.0pt;border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-table-dir:bidi;mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;mso-border-insidev: .5pt solid windowtext"> <tbody><tr> <td width="410" style="width:245.9pt;border:solid windowtext 1.0pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoListParagraph" align="center" dir="RTL" style="margin-top:0cm; margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center"><b><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA">نوع لامپ<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="268" style="width:160.8pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoListParagraph" align="center" dir="RTL" style="margin-top:0cm; margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center"><b><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA">وضعیت قرارگیری لامپ برای پایداری<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="410" style="width:245.9pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoListParagraph" align="left" dir="RTL" style="margin-top:0cm; margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:right"><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA">لامپ فلورسنت خطی </span><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">T16</span><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="268" style="width:160.8pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoListParagraph" align="left" dir="RTL" style="margin-top:0cm; margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:right"><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA">عمودی<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="410" style="width:245.9pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoListParagraph" align="left" dir="RTL" style="margin-top:0cm; margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:right"><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA">لامپ فلورسنت گرد </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>–R</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">T16</span><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="268" style="width:160.8pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoListParagraph" align="left" dir="RTL" style="margin-top:0cm; margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:right"><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA">عمودی<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="410" style="width:245.9pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoListParagraph" align="left" dir="RTL" style="margin-top:0cm; margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:right"><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA">لامپ فلورسنت فشرده لوله‌ای </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-L</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span dir="LTR" style="font-size: 11.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA">TC</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> و </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-F</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span dir="LTR" style="font-size: 11.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA">TC</span><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="268" style="width:160.8pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoListParagraph" align="left" dir="RTL" style="margin-top:0cm; margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:right"><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA">عمودی<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="410" style="width:245.9pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoListParagraph" align="left" dir="RTL" style="margin-top:0cm; margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:right"><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA">سایر لامپ‌های فلورسنت فشرده لوله‌ای </span><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">TC</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> (با بالاست خارجی)<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="268" style="width:160.8pt;border-top:none;border-left:solid windowtext 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoListParagraph" align="left" dir="RTL" style="margin-top:0cm; margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:right"><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-language:FA">افقی، کلاهک روبه بالا<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida: 0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">در یک چراغ پایداری و اندازه‌گیری‌ها در مکان نصب چراغ باید انجام شود. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida: 0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">پایداری باید قبل از هر اندازه‌گیری در دمای محیطی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>°C</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">1 </span></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA">± </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>°C</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">25 انجام شود. لامپ باید برای حداقل </span></span><span dir="LTR">min</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">30 در انجام اندازه‌گیری با استفاده از بالاست الکترونیکی مشابه با بالاست مورد استفاده در اندازه‌گیری چراغ، باید پایدار باشد. ولتاژ تغدیه باید در حدود % 2 </span></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">± </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">پایدار باشد. اگر در طول حداقل </span><span dir="LTR">min</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> 15 قبل از شروع اندازه‌گیری تغییرات شار نوری یا روشنایی از % 5 </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">± </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">بیشتر نباشد، پایداری حاصل شده است.</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">ج-2-‌5&nbsp; استفاده‌های متعدد از لامپ<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;text-indent:-.05pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">استفاد از یک ترکیب لامپ- بالاست مشابه برای چندین اندازه‌گیری‌های متوالی چراغ بدون اندازه‌گیری شار نوری لامپ امکان پذیر است. به منظور حفظ پایداری دمای لامپ، لامپ‌ نباید بین اندازه‌گیری‌های متوالی چراغ بیش از </span><span dir="LTR">min</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> 30 خاموش باشد. در غیر این صورت، انتقال گرمای پشت لامپ به راک آماده سازی<sup><a href="file:///C:/Users/reza.kiany/Desktop/standard/standard/13032-1/%D9%86%D9%88%D8%B1%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%201.docx#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> </sup>در هنگام نصب چراغ بعدی توصیه می‌شود. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida: 0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">اگر لامپ سرد شده، باید دوباره قبل از اندازه‌گیری مجدد گرم شود. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">ج-2-‌6&nbsp; تعویض لامپ‌های اندازه‌گیری<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida: 0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">اگر هر گونه آسیب مکانیکی لامپ داشته باشد یا اگر تغییرات شار نوری از آخرین اندازه‌گیری شار نوری با بالاست مشابه بیش از </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">% 3 </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">± </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">باشد، لامپ باید تعویض شود.</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA"> &nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; mso-ansi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">ج-2-‌7&nbsp; نگهداری و انتقال لامپ‌ها<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">در انتقال و نگهداری لامپ‌ها، نقطه سرد باید رو به پایین باشد. هنگام انتقال، لامپ نباید لرزش داشته باشد. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">ج-3 &nbsp;&nbsp;الزامات اندازه‌گیری برای نورسنجی لامپ‌ها و چراغ‌ها<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">ج-3-‌1&nbsp; سیم کشی الکتریکی<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida: 0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">در طول تمام مدت گرم کردن، پایداری و روش‌های اندازه‌گیری، معمولا 4 پین لامپ‌ باید به روش مشابه به ترمینال‌های بالاست الکترونیکی سیم کشی شود. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida: 0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">طول کابل‌های سیم کشی لامپ به بالاست الکترونیکی نباید از بیشینه طول مجاز بیشتر شود. سمت مهر لامپ (نقطه سرد) باید در سیم کشی به بالاست الکترونیکی کمترین سیم کشی را داشته باشد (برگه شناسایی بالاست یا داده برگ فنی بررسی شود).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm"><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">ج-3-‌2&nbsp; روش‌های اندازه‌گیری<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida: 0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">فقط لامپ‌هایی که دوره کارکردگی را طی کرده و پایدار شده‌اند برای استفاده در اندازه‌گیری مجاز هستند. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida: 0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">اندازه‌گیری لامپ و چراغ باید بعد از دست‌یابی به پایداری کمیت‌های نورسنجی شروع شود (به شکل ج-2-4 مراجعه شود).</span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">یادآوری1</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"> -</span></b><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA"> اگر در چند دقیقه اولیه بعد از روشن شدن لامپ، یک افزایش ناگهانی شار نوری/ روشنایی بیشتر از &nbsp;% 2 در مقایسه با مقدار پایدار نهایی در لامپ ایجاد شود، ممکن است ناپایدار بوده و فرایند گرم کردن باید تکرار شود. </span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida: 0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">شار نوری لامپ بدون پوشش در هر لحظه قبل از اندازه‌گیری در یک چراغ (یا در یک سری از چراغ‌ها) باید مشخص شود. لامپ باید برای اندازه‌گیری شار نوری مطابق جدول ج-2 نصب شود. اگر لامپ‌ها با یک بالاست الکترونیکی چند لامپی کار کنند به صورت همزمان و موازی با یکدیگر اندازه‌گیری می‌شوند آنها باید در یک فاصله </span><span dir="LTR">cm</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> 10 مرکز به مرکز از یکدیگر در حالتی که نقاط سرد تمام لامپ‌ها در یک سمت باشد، جایگذاری شوند. اگر لامپ‌ها با یک بالاست الکترونیکی چند لامپی به صورت جداگانه اندازه‌گیری ‌شوند، اتصال درست پین‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. تمام لامپ ها باید کار کنند و شرایط دمایی مشابه برای آنها حفظ شود. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida: 0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">برای اندازه‌گیری‌های چراغ، همان ترکیب لامپ بالاست اندازه‌گیری لامپ باید برای چراغی که اتصال صحیح پین‌ها در آن مورد توجه بوده است، نصب شود. چراغ باید در مکان خودش برای استفاده مورد نظر نصب شود. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida: 0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">ولتاژ تغدیه باید در حدود % 2 </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">± </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">پایدارباشد. </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">دمای محیط </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>°C</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">‌1 </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">±</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>°C</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>25 باشد. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida: 0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">جابه‌جایی هوای نسبی پیرامون لامپ (لامپ تنها یا داخل چراغ) برای بدست آوردن شار نوری پایدار خواسته شده در زیربند ج-2-4 و بدست آوردن تکرار پذیری، باید کمتر از </span><span dir="LTR">m/s</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> 1</span><sub><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA">/</span></sub><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">0 باشد. در حالتی که اندازه‌گیری‌ها توسط گونیوفتومتر انجام می‌شود، باید سرعت چرخش با توجه به بیشینه سرعت مجاز در جابه‌جایی هوای نسبی پیرامون لامپ‌ها به اندازه کافی انتخاب شود. تغییر مکان نصب لامپ‌ها یا چراغ‌ها در حین اندازه‌گیری مجاز نیست. از حرکت‌های نامنظم و تشنجی باید اجتناب شود. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida: 0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">در پایان یک سری اندازه‌گیری، شار‌نوری لامپ برای بررسی اینکه پایداری شارنوری اولیه باید در حدود 2 ± پایدار مانده، باید دوباره اندازه‌گیری شود.</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA"> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:6.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">یادآوری2</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA">–</span></b><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"> اندازه‌گیری دمای نقطه سرد در طول لامپ</span><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;mso-bidi-language:FA">T16</span><span dir="LTR"> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;و اندازه‌گیری چراغ مفید است. آن باید در گستره توصیه شده توسط سازنده باشد. </span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <div><!--[if !supportFootnotes]--><br clear="all"> <hr align="left" size="1" width="33%"> <!--[endif]--> <div id="ftn1"> <p class="MsoFootnoteText" align="left" style="margin-left: 27pt; text-indent: -9pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]-->1-<!--[endif]--><span dir="LTR"></span><a href="file:///C:/Users/reza.kiany/Desktop/standard/standard/13032-1/%D9%86%D9%88%D8%B1%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%201.docx#_ftnref1" name="_ftn1" title=""></a>Burn-in rack<o:p></o:p></p> </div> </div> text/html 2016-03-09T08:19:01+01:00 pst-qc.mihanblog.com رضا کیانی انواع گونیوفتومتر http://pst-qc.mihanblog.com/post/38 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;tab-stops:right 28.4pt"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>-1-1&nbsp;&nbsp; </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-language:FA">گونیوفتومترها</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri">6-1-1-1&nbsp;&nbsp; </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">گونیوفتومتر نوع 1</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">چشمه نور در حول یک محور عمودی و همچنین محور افقی چرخش می‌کند. هد نورسنج ثابت است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">اندازه‌گیری‌ها تنها برای منابع نوری امکان پذیر است که قابلیت استفاده در هر جهتی را دارند و توزیع شدت نور با موقعیت نصب<sup><a href="file:///C:/Users/reza.kiany/Desktop/standard/standard/13032-1/%D9%86%D9%88%D8%B1%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%201.docx#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>، </sup>تغییر نکند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">اندازه‌گیری منابع نور در موقعیت نصب که شار نوری به آن وابسته است، امکان پذیر است. اگر جهت کارکرد با موقعیت نصب استاندارد متفاوت باشد، تصحیح مقادیر اندازه‌گیری لازم است. می توان با یک نورسنج کمکی تا زمانی که جهت هد نورسنج و فاصله‌ی آن تا چشمه نور در حین حرکت عوض نشده، وقتی که تغییرات شار نوری ناشی از تغییر در موقعیت نصب به یک جریان نوری متناسب منجر می‌شود، مشخص شود.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">یادآوری1</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA">–</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">نسبت مقدار مرجع و مقادیرخوانده‌ شده نورسنجی یک نورسنج کمکی که در یک زمان به عنوان یک مقدار اندازه‌گیری گرفته شده، ممکن است به عنوان یک ضریب تصحیح برای مقادیر اندازه‌گیری شده، مورد استفاده قرار گیرد.</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">مقدار مرجع همان مقدار خوانده شده در نورسنج کمکی است که زمانی که چشمه نور به یک حالت پایدار در موقعیت نصب استاندارد رسیده، گرفته شده است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">یادآوری2</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA">–</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">شار نور جزیی، که برای تصحیح استفاده می‌شود، می‌تواند به نورسنجی کمکی از طریق انتهای فیبر نوری منجر شود، اگر سر دیگر آن به طور کامل بازتابش داشته باشد و - بدون پوشش محافظ معمول - دور لامپ بطور ثابت پیچیده شده باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">گونیوفتومتر نوع اول با توجه به موارد ذیل متمایز می‌شود: <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">1-</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"> &nbsp;&nbsp;نوع 1-1:</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:right 21.3pt"><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-language:FA">&nbsp; </span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">الف-</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"> &nbsp;محور افقی ثابت، محور عمودی متحرک؛<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:right 21.3pt 28.4pt"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp; </span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">ب-</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;اندازه‌گیری در صفحات </span><span dir="LTR">B</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">2-</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"> &nbsp;نوع 1-2:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida: 0%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; الف-</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"> &nbsp;محور عمودی ثابت، محور افقی متحرک؛<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب-</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"> &nbsp;&nbsp;اندازه‌گیری در صفحات </span><span dir="LTR">B</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:right 21.3pt"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">3-</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"> &nbsp;نوع 1-3:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; الف-</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"> &nbsp;محور عمودی ثابت، محور افقی متحرک؛ <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida: 0%;tab-stops:right 49.65pt 56.75pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>ب-</b> &nbsp;&nbsp;اندازه‌گیری در صفحات </span><span dir="LTR">C</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri">6-1-1-2&nbsp;&nbsp; </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">گونیوفتومتر نوع 2</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">چشمه نور حول محور عمودی در چرخش و هد نورسنج متحرک است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">گونیوفتومتر نوع 2 با توجه به موارد ذیل متمایز می‌شود:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:right 21.3pt"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">1-</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp; نوع 2-1:</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; الف-</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"> محور عمودی ثابت، محور افقی متحرک:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida: 0%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب- </span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp;اندازه‌گیری در صفحات </span><span dir="LTR">C</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">2-</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"> &nbsp;نوع 2-2:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">چشمه نور و هد نورسنج در دو سر انتهایی متمایز محور دوران واقع شده‌اند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:right 21.3pt 28.4pt"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">3- </span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;نوع 2-3:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">حرکت هد نورسنج در یک خط مستقیم &nbsp;(به طور مثال: افقی و یا عمودی).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri">6-1-1-3&nbsp;&nbsp; </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">گونیوفتومتر نوع 3</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">چشمه نوری حول محور عمودی دوران می‌کند، یک آینه حول محور افقی چیدمان شده است. هد نورسنج ثابت است. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">آینه‌ها نباید مانع مشاهده چشمه نور از هد نورسنج شده و باید تخت باشند. آنها باید بازتابش طیفی پایدار داشته باشند یا طیف بازتابی آنها برای تصحیح </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-language:FA">v(λ)</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> در هد نورسنج استفاده شده، درنظر گرفته شود. باید به قطبیت تابش حاصل شده از بازتاب توسط آینه و موقعیت منطقه‌ای بازتاب توجه شود.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">گونیوفتومتر&nbsp; نوع 3 با توجه به موارد ذیل متمایز می‌شود:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">1-</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp; نوع 3-1:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; الف-</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"> مرکز آینه در مرکز دوران؛<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب-</span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"> چشمه نور دور آینه در شعاعی معین می‌چرخد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">2- </span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;نوع 3-2:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<b>الف-</b> چشمه نور در مرکز دوران؛<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:right 21.3pt"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>ب-</b> آینه دور چشمه نور در شعاعی معین می‌چرخد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;tab-stops:right 21.3pt"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">3- </span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;نوع 3-3:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;چشمه نور و آینه در دو جهت مخالف در شعاعی ثابت حول مرکز دوران قرار گرفته‌اند.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>6-1-1-4&nbsp;&nbsp; </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">گونیوفتومتر نوع 4</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">چشمه نور ثابت است و در هر موقعیت نصب می‌تواند قرار گیرد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">هد نورسنج روی کره‌ای مجازی حرکت داده می‌شود، که نقطه مرکز آن محل مرکز چشمه نور است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:6.0pt;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">اندازه‌گیری توزیع شدت نور معمولا با حرکات پیوسته در مدارهای کروی (موازی با خط استوا) یا در قطاع‌های کروی انجام می‌شود (از قطب تا قطب).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">یادآوری1</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA">–</span></b><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp; اگر محدودیت‌های زیربند 3-1-1-6 &nbsp;مورد توجه باشد ممکن است به منظور افزایش فاصله اندازه‌گیری، آینه‌هایی استفاده شود. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:.05pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><b><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">یادآوری2</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"> </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA">–</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><span lang="FA" style="mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA">برای کاهش زمان اندازه‌گیری می‌توان تعداد هد‌های نورسنج را افزایش داد، بنابراین اندازه‌گیری می‌تواند به طور همزمان در چندین مسیر انجام شود</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">. </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <div><!--[if !supportFootnotes]--><br clear="all"> <hr align="left" size="1" width="33%"> <!--[endif]--> <div id="ftn1"> <p class="MsoFootnoteText" align="left" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><a href="file:///C:/Users/reza.kiany/Desktop/standard/standard/13032-1/%D9%86%D9%88%D8%B1%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%201.docx#_ftnref1" name="_ftn1" title=""></a>1- Burning position<span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span> </span><o:p></o:p></p> </div> </div> text/html 2014-09-14T04:05:12+01:00 pst-qc.mihanblog.com رضا کیانی سطح مصرف انرژی بر اساس استاندارد 7341 ویرایش جدید http://pst-qc.mihanblog.com/post/28 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;margin-left: -49.65pt; "><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;margin-right: -2.3pt; line-height: normal; "><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><a name="_GoBack"></a><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;استاندارد سطح مصرف انرژی 7341 </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">در آذر ماه سال 92 ویرایش خورده است .</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; text-align: right; margin-right: -2.3pt; line-height: normal; "><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;توضیحات </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">و فایل اکسل محاسبه سطح مصرف </span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">بر اساس ویرایش جدید این استاندارد به</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">پیوست ارائه <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>می گردد.</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; text-align: right; line-height: normal; "><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://pst-qc.persiangig.com/untitled.bmp" alt=""></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; text-align: right; line-height: normal; "><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><a href="http://pst-qc.persiangig.com/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%D8%B3%D8%B7%D8%AD%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C.docx/dl" target="" title="">استاندارد 7341</a>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: normal; "><font class="Apple-style-span" face="'B Nazanin'"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 19px; "><a href="http://pst-qc.persiangig.com/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D8%B7%D8%AD%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C%20%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%BE%20CFL.xlsx/dl" target="" title=""><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">محاسبه سطح مصرف انرژی</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span></a></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large; text-align: right; line-height: normal; "><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;">نویسنده : حامد حقیقیت نژاد</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></p><p></p> text/html 2014-06-12T05:20:11+01:00 pst-qc.mihanblog.com رضا کیانی اطلاعات جامع در مورد لامپ های روشنایی http://pst-qc.mihanblog.com/post/27 <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;mso-bidi-language:AR-SA">از دیرباز موضوع روشنایی از موضوعات مهمی بوده است که ذهن بشر دگیر آن شده است تا به امروز که <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>روشنایی بسیاری از مکان ها توسط لامپ های متفاوت صورت می گیرد در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; mso-bidi-language:AR-SA">این مقاله با جمع آوری اطلاعاتی عمومی و مفید درمورد انواع لامپ های روشنایی و نحوه عملکرد آنها ، بالاست های الکترونیکی و چوک های مغناطیسی ، انواع فسفر و نحوه کاربرد آن در لامپ ها ، ال ای دی ها و مطالبی در مورد معیار ها و ویژِگی های سطح مصرف انرژی لامپ توضیحاتی جامع گرد آوری شده است.<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; mso-bidi-language:AR-SA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span></p><p dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; mso-bidi-language:AR-SA"><span style="mso-spacerun:yes">با تشکر از توجه شما &nbsp;</span></span></p><p dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Nazanin'; "><font class="Apple-style-span" size="5">نویسنده حامد حقیقت نژاد&nbsp;</font></span></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma; mso-bidi-language:AR-SA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; &nbsp;<a href="http://pst-qc.persiangig.com/7341%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D9%86%D9%8A%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%D9%8A%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8%20%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%D9%8A.rar/download" target="" title="">&nbsp;برای مشاهده مقاله اینجا را کلیک نمایید&nbsp;</a></font></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"></p><p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:AR-SA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2014-01-12T04:48:46+01:00 pst-qc.mihanblog.com رضا کیانی اصول چهارده گانه دکتر دمینگ http://pst-qc.mihanblog.com/post/25 <span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 18px; "><p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "><span style="font-size: small; ">در سال 1950 دکتر ادوارد دمینگ یکی از شاگردان دکتر شوهارت- اولین کسی که کنترل کیفیت آماری (SQC) را در آزمایشگاه های بل به کار گرفت- چند دوره سمینار در مورد روشهای آماری برای مهندسان ژاپنی و در مورد مسئولیت کیفیت برای مدیران ارشد اجرائی سازمان های بزرگ ژاپنی ارائه داد.</span><span style="font-size: small; "><br></span><span style="font-size: small; ">ژاپنی های مستعد و باعلاقه با استفاده از این مفاهیم، استانداردهایی را برای کیفیت وضع کردند و در سال 1960 اولین دوایر کیفیت را به منظور بهبود کیفیت ایجاد کردند.</span></p><p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; ">&nbsp;</p><p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "><span style="font-size: small; ">دکتر دمینگ با ارائه 14 اصل برای مدیریت بهبود کیفیت، بهره وری و موقعیت رقابتی&nbsp;</span><span style="font-size: small; ">باعث تغییر نگرش و تولید محصولات با کیفیت بالا و با استفاده از مشارکت کارکنان و ایجاد</span><span style="font-size: small; ">فرهنگ بهبود مستمر، در نتیجه باعث انقلاب عظیمی در صنعت ژاپن شد.</span></p><p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><strong>1- ایجاد و انتشار اهداف و مقاصد برای سازمان:</strong></span></p><p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "><span style="font-size: small; ">مدیریت باید با تعیین و ایجاد اهداف بلند مدت، برای باقی ماندن در کسب و کار و تجارت برنامه ریزی کند و تعهد دائمی خود را به این اهداف نشان دهد. لازم است این اهداف سرمایه گذاران، مشتریان، تأمین کنندگان، کارکنان، جامعه و فلسفه کیفیت را در خود شامل گردند. این اهداف ثابت نیستند و پیوسته در حال تغییرند و لازم است از مشارکت همه افراد&nbsp;</span><span style="font-size: small; ">سازمان بوجود آیند.</span></p><p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><strong>2- به کارگیری فلسفه جدید:</strong></span></p><p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "><span style="font-size: small; ">مدیریت ارشد و هریک از کارکنان باید فلسفه جدید&nbsp;</span><span style="font-size: small; ">را فرا گیرند، بدین منظور سازمان ها باید در جستجوی&nbsp;</span><span style="font-size: small; ">بهبودهای بی پایان بوده و از پذیرفتن محصولات نا منطبق&nbsp;</span><span style="font-size: small; ">خودداری نمایند.</span><span style="font-size: small; "><br></span><span style="font-size: small; ">رضایت مشتری به عنوان هدف اول معرفی گردد و به&nbsp;</span><span style="font-size: small; ">جای تمرکز بر کشف عیب به پیشگیری از آنها اقدام&nbsp;</span><span style="font-size: small; ">نماید.</span></p><p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><strong>3- درک هدف بازرسی:</strong></span></p><p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "><span style="font-size: small; ">مدیریت باید درک کند که هدف از بازرسی، بهبود فرآیند و کاهش هزینه ها می باشد. در اکثر موارد بازرسی زیاد، هزینه بر و غیر ضروری است.</span></p><p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><strong>4- پایان دادن به پاداش های بازاریابی صرفا بر اساس قیمت:</strong></span></p><p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "><span style="font-size: small; ">سازمان ها باید به پاداش های بازاریابی که تنها براساس&nbsp;</span><span style="font-size: small; ">قیمت پایین می باشند پایان دهد، زیرا قیمت بدون در&nbsp;</span><span style="font-size: small; ">نظر گرفتن کیفیت هیچ معنایی ندارد.</span></p><p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><strong>5- بهبود مستمر و مداوم سیستم:</strong></span></p><p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "><span style="font-size: small; ">مدیریت باید برای بهبود مستمر و پایدار کیفیت و افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها، مسئولیت بیشتری را متقبل گردد و به کاوش، اصلاح و پیشگیری از مشکلات و مسائل بپردازد. برای حذف مشکلات و بهبود مستمر فرآیند، باید مسئولیت ها را به گروه ها واگذار کرد و از پیشنهادها و مشارکت کارکنان بهره جست.</span></p><p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><strong>6- نهادینه کردن آموزش:</strong></span></p><p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "><span style="font-size: small; ">لازم است هریک از کارکنان از طریق تخصیص منابع لازم جهت آموزش از سوی مدیریت، به فلسفه سازمان درباره تعهد به بهبودهای مستمر و بی پایان گرایش یابند و آموزشهای لازم را فرا گیرند.</span></p><p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><strong>7- تعلیم و برقراری رهبری:</strong></span></p><p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "><span style="font-size: small; ">بهبود نظارت، مسئولیت مدیر است. وی باید جهت اجرای&nbsp;</span><span style="font-size: small; ">فلسفه جدید، ناظران و سرپرستان را با ابزارهای آماری و اصول 14 گانه ی دمینگ آشنا سازد. در این وضعیت باید به جای فضای منفی کشف عیب، فضای مثبت و اطمینان بخش مشارکت ایجاد کرد، به گونه ای که هر شخص به مهارت خود افتخار کند. باید ارتباطاتی شفاف از مدیریت ارشد تا سرپرستان و کارکنان برقرار شود.</span></p><p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><strong>8- برطرف کردن ترس و ایجاد فضای اعتماد و نوآوری:</strong></span></p><p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "><span style="font-size: small; ">مدیریت باید ارتباطات کارا و آزاد و کارگروهی را تشویق نماید، برطرف کردن ترس از محیط کار مستلزم «مدیریت برای کسب موفقیت» می باشد.<br>اگر به کارکنان آموزش های مناسب داده شود و متناسب با شأن و مقام آنها برخورد شود، آنها برای بهبود کار پیشنهادها و ایده های خوبی ارائه می دهند.</span></p><p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><strong>9- بهینه سازی فعالیت های گروه هاو محیط های ستادی:</strong></span></p><p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "><span style="font-size: small; ">مدیریت باید به منظور رسیدن به اهداف و مقاصد سازمان، فعالیت های گروه های کاری و محیط های ستادی را بهینه نماید.<br>در داخل سازمان بین سطوح مختلف، کارکنان، واحدها و در خارج سازمان بین سازمان، مشتریان و تأمین کنندگان سدهایی به دلایل مختلف از جمله ترس، حسادت، ضعف در ارتباطات و آگاهی وجود دارد که باید این موانع با دید بلند مدت و استراتژیک از میان برداشته شود.<br><strong>10- حذف شعارها، نصایح و اهداف توخالی:</strong></span></p><p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "><span style="font-size: small; ">نصایحی که بدون ارائه روشهای بهبود مشخص و به منظور افزایش کیفیت بیان می شوند، نه تنها باعث پیشرفت کار نمی شوند بلکه سازمان را در موقعیت نامناسبی قرار می دهد و فقط آرزوهای مدیر را بیان می کند. باید اهداف طوری تعیین گردند که قابل دست یابی بوده و در راستای موفقیت های دراز مدت سازمان باشند.</span></p><p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><strong>11- حذف سهمیه های کمی برای نیروی کار و حذف مدیریت بر مبنای هدف:</strong></span></p><p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "><span style="font-size: small; ">مدیریت به جای تعیین سهمیه و میزان تولید، روشهایی را برای بهبود یاد گرفته و آنها را به کار گیرد. لازم است سهمیه کاری به جای تمرکز بر کمیت، برروی کیفیت متمرکز شود. هم چنین مدیر به جای مدیریت برمبنای&nbsp;</span><span style="font-size: small; ">هدف، قابلیت فرآیند و روشهای بهبود آن را یاد بگیرد.</span></p><p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><strong>12- حذف سدهایی که مانع از افتخار کارکنان به مهارتشان می شود:</strong></span></p><p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "><span style="font-size: small; ">تقویت افتخار به کار و مهارت، به تعهدی بلند مدت در مدیریت نیاز دارد. اگر کارکنان به کار خود افتخار نموده و در مقابل دیگران احساس سرافرازی کنند، تا آخرین حد در کارشان پیشرفت خواهند کرد. بدین منظور باید شرح دقیقی از وظایفشان ارائه کرد و ابزار و مواد اولیه مناسبی برای آنها فراهم کرد.</span></p><p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><strong>13- تشویق و گسترش آموزش:</strong></span></p><p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "><span style="font-size: small; ">سازمانها به کارکنانی نیازمندند که همزمان با آموزش پیشرفت نمایند، در نتیجه مدیریت باید<br>در مورد آموزش مستمر کارکنانش احساس تعهد نماید. اصول 14 گانه دمینگ و مأموریت سازمان باید مبنای آموزشی سازمان قرار گیرند؛و هریک از کارکنان باید به منظور پذیرفتن تغییرات مورد نیاز سازمان، آموزش مجدد ببینند.</span></p><p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><strong>14- اقدام در جهت ایجاد شرایط بر انجام دگرگونی و تحول:</strong></span></p><p style="margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: justify; "><span style="font-size: small; ">مدیریت سازمان باید برای پیاده سازی فلسفه جدید،&nbsp;ساختاری یکپارچه ایجاد نماید و بیشترین مسئولیت را&nbsp;متقبل گردد.<br>در این وضعیت سازمان باید فرهنگ خود یعنی انجام&nbsp;کار مثل همیشه را تغییر دهد و فرهنگ بهبود مستمر&nbsp;را جایگزین نماید.<br></span></p><div class="JoomLife-bookmarks JoomLife-bookmarks-bg-caring" id="JoomLife-bookmarks" style="font-size: 12px; margin-top: 20px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; clear: both !important; padding-top: 25px !important; padding-right: 0px !important; padding-bottom: 0px !important; padding-left: 10px !important; display: block !important; height: 29px; background-position-x: 0%; background-position-y: 0px !important; "><ul id="socials" class="socials" style="margin-top: 0px !important; margin-right: 0px !important; margin-bottom: 0px !important; margin-left: 0px !important; padding-top: 0px !important; padding-right: 0px !important; padding-bottom: 0px !important; padding-left: 0px !important; list-style-type: none; list-style-position: initial; list-style-image: initial; width: 464px; float: left; background-image: none !important; background-attachment: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important; background-color: transparent !important; border-top-width: 0px !important; border-right-width: 0px !important; border-bottom-width: 0px !important; border-left-width: 0px !important; border-top-style: none !important; border-right-style: none !important; border-bottom-style: none !important; border-left-style: none !important; border-color: initial !important; outline-width: 0px !important; outline-style: none !important; outline-color: initial !important; "><li class="JoomLife-digg" style="background-attachment: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important; background-color: transparent !important; line-height: 19px; padding-right: 0px !important; display: inline !important; float: left !important; list-style-type: none !important; margin-top: 0px !important; margin-right: 0px !important; margin-bottom: 0px !important; margin-left: 0px !important; height: 29px !important; width: 60px !important; cursor: pointer !important; padding-top: 0px !important; padding-bottom: 0px !important; padding-left: 0px !important; border-top-width: 0px !important; border-right-width: 0px !important; border-bottom-width: 0px !important; border-left-width: 0px !important; border-top-style: none !important; border-right-style: none !important; border-bottom-style: none !important; border-left-style: none !important; border-color: initial !important; outline-width: 0px !important; outline-style: none !important; outline-color: initial !important; background-position-x: -980px !important; background-position-y: 100%; "><a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.fzs.ir/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/429-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-14-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF.html&amp;title=%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84+14+%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF" target="_self" rel="nofollow" title="Digg this!" style="text-align: left;text-decoration: none; display: block !important; width: 60px !important; height: 29px !important; text-indent: -9999px !important; background-color: transparent !important; ">گرفتهشده ارسایت فرهیختگان&nbsp;</a></li><li class="JoomLife-myspace" style="color: rgb(220, 202, 192); background-attachment: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important; background-color: transparent !important; line-height: 19px; padding-right: 0px !important; display: inline !important; float: left !important; list-style-type: none !important; margin-top: 0px !important; margin-right: 0px !important; margin-bottom: 0px !important; margin-left: 0px !important; height: 29px !important; width: 60px !important; cursor: pointer !important; padding-top: 0px !important; padding-bottom: 0px !important; padding-left: 0px !important; border-top-width: 0px !important; border-right-width: 0px !important; border-bottom-width: 0px !important; border-left-width: 0px !important; border-top-style: none !important; border-right-style: none !important; border-bottom-style: none !important; border-left-style: none !important; border-color: initial !important; outline-width: 0px !important; outline-style: none !important; outline-color: initial !important; background-position-x: -770px !important; background-position-y: 100%; "><a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.fzs.ir/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/429-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-14-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF.html&amp;t=%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84+14+%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF" target="_self" rel="nofollow" title="Post this to MySpace" style="color: rgb(248, 177, 80); text-decoration: none; text-align: right; display: block !important; width: 60px !important; height: 29px !important; text-indent: -9999px !important; background-color: transparent !important; ">&nbsp;</a></li><li class="JoomLife-facebook" style="color: rgb(220, 202, 192); background-attachment: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important; background-color: transparent !important; line-height: 19px; padding-right: 0px !important; display: inline !important; float: left !important; list-style-type: none !important; margin-top: 0px !important; margin-right: 0px !important; margin-bottom: 0px !important; margin-left: 0px !important; height: 29px !important; width: 60px !important; cursor: pointer !important; padding-top: 0px !important; padding-bottom: 0px !important; padding-left: 0px !important; border-top-width: 0px !important; border-right-width: 0px !important; border-bottom-width: 0px !important; border-left-width: 0px !important; border-top-style: none !important; border-right-style: none !important; border-bottom-style: none !important; border-left-style: none !important; border-color: initial !important; outline-width: 0px !important; outline-style: none !important; outline-color: initial !important; background-position-x: -1330px !important; background-position-y: 100%; "><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.fzs.ir/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/429-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-14-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF.html&amp;t=%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84+14+%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF" target="_self" rel="nofollow" title="Share this on Facebook" style="color: rgb(248, 177, 80); text-decoration: none; text-align: right; display: block !important; width: 60px !important; height: 29px !important; text-indent: -9999px !important; background-color: transparent !important; ">&nbsp;</a></li><li class="JoomLife-google" style="color: rgb(220, 202, 192); background-attachment: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important; background-color: transparent !important; line-height: 19px; padding-right: 0px !important; display: inline !important; float: left !important; list-style-type: none !important; margin-top: 0px !important; margin-right: 0px !important; margin-bottom: 0px !important; margin-left: 0px !important; height: 29px !important; width: 60px !important; cursor: pointer !important; padding-top: 0px !important; padding-bottom: 0px !important; padding-left: 0px !important; border-top-width: 0px !important; border-right-width: 0px !important; border-bottom-width: 0px !important; border-left-width: 0px !important; border-top-style: none !important; border-right-style: none !important; border-bottom-style: none !important; border-left-style: none !important; border-color: initial !important; outline-width: 0px !important; outline-style: none !important; outline-color: initial !important; background-position-x: -210px !important; background-position-y: 100%; "></li></ul></div></span>